• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 141 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/6/29

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فردوس

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فردوس زیتون زمزم
  کد ملک : A7238957
  متراژ : 72 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون اصلی نبش عباسی
  کد ملک : B7178379
  متراژ : 71 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 4
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت بین زهره و زاویه
  کد ملک : B11511574
  متراژ : 115 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 1,035,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 12
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/6/27

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون ظهرابی
  کد ملک : B10513332
  متراژ : 105 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 950,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/25

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : B8816187
  متراژ : 88 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1389
  مبلغ : 890,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/24

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : B2532874
  متراژ : 25 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1390
  مبلغ : 900,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/23

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فیروزنو بین زهره و زیبا
  کد ملک : B12556153
  متراژ : 125 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ : 1,350,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/6/22

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت زیبا و زهره
  کد ملک : B14599303
  متراژ : 145 متر
  طبقه : 4
  سال ساخت : 1392
  مبلغ : 1,400,000,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/6/18

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زمزم بین جهانگیری و عباسی
  کد ملک : B10390275
  متراژ : 103 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 910,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت زیتون و زیبا
  کد ملک : B8472288
  متراژ : 84 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 750,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 9
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زمزم
  کد ملک : B6356840
  متراژ : 63 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1395
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فردوس بین زیتون و زیبا
  کد ملک : B6589449
  متراژ : 65 متر
  طبقه : 3 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 617,500,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان کمیل

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان کمیل
  کد ملک : B1849947
  متراژ : 18 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1375
  مبلغ : 360,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان یوسفی نژاد

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان یوسفی نژاد
  کد ملک : B8520887
  متراژ : 85 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1385
  مبلغ : 700,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 24
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/5

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان هدایت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان هدایت بین زیتون و زمزم
  کد ملک : B7841534
  متراژ : 70 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1387
  مبلغ : 570,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/4

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون جهانگیری بین زیتون و زیبا
  کد ملک : B8389872
  متراژ : 83 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1388
  مبلغ : 850,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/4

  فروش آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون
  کد ملک : B6573608
  متراژ : 65 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1392
  مبلغ : 845,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 12
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/3

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت زیتون و زیبا
  کد ملک : B8371102
  متراژ : 83 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1383
  مبلغ : 650,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/2

  فروش آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون بندر
  کد ملک : B3059431
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1394
  مبلغ : 450,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/28

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فروغ

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فروغ
  کد ملک : B7647852
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 4 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ : 500,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2